RFID Laboratoř nabízí:

Sledování vývojových trendů AutoID/RFID technologií ve světě
• Trvale sledujeme aktuální dění ve vědeckých a průmyslových kruzích a nejnovější trendy AutoID/RFID technologií.
• Tyto naše znalosti nabízíme partnerům v etapě plánování a realizace vývoje systémů automatické identifikace. RFID Lab je schopna provádět nezávislé posouzení vyvíjených systémů a jejich HW a SW součástí pro předpokládanou oblast nasazení. Jsme schopni vyhledávat a doporučovat vhodná a perspektivní řešení.

Odborné technické konzultace a expertní činnost
• V jakékoliv etapě životního cyklu autoidentifikačního systému (návrh, realizace, ověřování, provoz) je možno využít dále uvedených konzultačních a expertních služeb odborníků RFID Labu.
• Konzultaci technických a technologických problémů, nestranné posouzení vzniklých problémových stavů, či sporů. Verifikaci použitých technologií, pracovních postupů a výrobních zařízení. Návrh optimální varianty řešení.
• Analýzu vlivu stávajících technických řešení a okolního prostředí na bezproblémovou činnost RFID systému. Provádění nezávislého testování a měření, verifikace systémového řešení a jeho jednotlivých komponent (dle platných standardů a doporučení).
• Využití dostupného měřicího vybavení k provádění ověřovacích měření na místě (vč. EMC), provádění poloprovozních testů a simulací. Provádění následných analýz a návrhu (případně i realizace) opatření k odstranění případných problémů konkrétních systémů.
• Provedení ekonomické analýzy připravovaných projektů a zpracování studie proveditelnosti.
• Vypracování analýzy a návrhu řešení datové bezpečnosti konkrétního nasazení RFID technologie. Řešení ochrany a bezpečnosti osobních a obchodních dat i dalších zpracovávaných informací musí být nedílnou součástí každého systému automatické identifikace.

Popularizační a školicí činnost
• Popularizace nových technologií, inovativních přístupů, prezentování nejen technických vizí široké veřejnosti.
• Vzdělávání stávajících a nových odborníků v oblasti systémů radioelektronické identifikace – standardní i specializovaná zakázková školení. Jedním z partnerů pro tuto oblast je Trainingpoint ČVUT v Praze, který představuje specializované školicí centrum v oblasti vysoce odborného technického vzdělávání.

Partnerství při realizaci výzkumně-vývojových projektů
• RFID Lab nabízí partnerství ve společných výzkumně-vývojových projektech z oblasti RFID. Nabízíme spolupráci v oblasti vyhledávání vhodných grantových programů a veřejných soutěží, zpracování přihlášek projektů i účast na řešení projektů jako spoluřešitelé. Jedním z partnerů pro tuto oblast je CSP – Centrum spolupráce s průmyslem ČVUT v Praze, působící jako kontaktní bod pro firmy, které chtějí spolupracovat s fakultami ČVUT.
• Navazujeme kontakty s cílem vzájemné spolupráce s dalšími akademickými a průmyslovými pracovišti.

Vedení studentských odborných prací
• V rámci RFID Labu partnerům nabízíme spolupráci na řešení konkrétních projektů a dílčích úkolů v podobě semestrálních, bakalářských, diplomových a doktorských prací. Naším cílem je přiblížit studentům praktický pohled na danou technologii, naučit je řešit reálné problémy vzniklé při její implementaci a připravit je tak lépe na práci v průmyslu.ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
RFIDLAB@fel.cvut.cz

Kontaktní osoba projektu RFID Lab
Ing. Marek Neruda

Vedoucí laboratoře
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D.